Obsah NavigaceHledání

4. Závěr · 7.6.2006 17:53 ^^

4. Závěr

   Hlavním cílem bakalářské práce bylo podat přehled o teoretických přístupech, které zkoumají urbanizační proces. K takto stanovenému cíli jsem přistoupil dvěma způsoby. Zaprvé diskusí různých pojetí a definic urbanizace, města a městského prostředí. Dále zhodnocením přístupů, které se snaží o nalezení pravidelností ve vývoji měst. Zabýval jsem se především teorií stádií vývoje měst a konceptem diferenciální urbanizace. V druhé části práce jsem se snažil charakterizovat jednotlivé dílčí vývojové etapy urbanizace, jejich základní rysy, projevy a podmíněnosti. Vzhledem k tomu, že některé závěry byly učiněny již v dílčích kapitolách, omezím se pouze na celkové shrnutí.

   Podle mého názoru lze o urbanizaci hovořit již od vzniku prvních měst. Proces změny prostorové organizace společnosti započal již v tomto období. Urbanizace před industriálním obdobím byla co do intenzity změn relativně pomalý proces s častými výkyvy. Vytvořila však podmínky pro nástup dalších vývojových fází urbanizačního procesu. Problém při zkoumání předindustriálních období urbanizace představuje omezená datová základna. V souladu s dalšími odbornými pracemi považuji industriální urbanizaci za období nejintenzivnějších změn v systému osídlení, které vedlo ke zvýraznění nerovnoměrného rozmístění obyvatelstva. V tomto vymezení představuje urbanizace rehierarchizační proces, kdy dochází k replikaci nerovnoměrného prostorového rozmístění jevů. Pokud ale budeme vztahovat urbanizaci pouze na společnost a nikoli na prostorové rozmístění, jedná se o proces rehomogenizační, neměstská společnost je transformována na městskou. Ve vývoji je proces koncentrace obyvatelstva nahrazován procesy koncentrace progresivnějších aktivit, které ale zpětně nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva ovlivňují. Urbanizace je podle mého názoru jeden z velmi důležitých vývojových procesů měnících prostorovou organizaci.

<<předchozí / následující>>
<<3.6. Resumé / 5. Použité zdroje a literatura>>