Obsah NavigaceHledání

1. Úvod · 7.6.2006 17:40 ^^

1. Úvod

   Město chápeme v současné době jako ?přirozenou? součást našeho životního prostředí. Vnímáme jeho hmotný projev, poznáme jeho architekturu, všímáme si toho, jak funguje a jak se nás svým fungováním dotýká. Většina z nás ve městě buď žije, pracuje nebo alespoň město někdy navštěvuje. Takový stav ale neexistoval vždy, stejně jako města nebyla součástí krajiny odnepaměti. Můžeme se ptát, kde, jak a proč vznikla města? Co vedlo tehdejší lidi k tomu, že vytvořili první město? Jakým způsobem se města historicky vyvíjela a kdo v nich žil?

   V současnosti žije ve městech podle údajů OSN (United Nations 2003) přibližně 3,5 miliardy lidí. Můžeme tedy říci, že zhruba polovina obyvatel planety Země žije v městském prostředí. Podle mého názoru je urbanizace proces, kdy dochází ke změně venkovského prostředí na prostředí městské, obecněji vyjádřeno ke změně prostorových forem organizace společnosti z rurální na urbánní. Prostředí chápu jako komplexní systém zahrnující jak sociálněgeografické (společnost) tak fyzickogeografické subsystémy. Široce pojatý proces změny prostorové organizace společnosti, který se prolíná celou historií lidstva od vzniku prvních měst a prvopočátků městských společností až do současnosti, do vzniku moderních společností, v nichž většina obyvatel žije ve městech, je velmi komplikovaný a jeho zachytitelné projevy mají mnohostrannou povahu (více v Musil 1977, 2002).

   Jedním z průvodních jevů urbanizace je vznik a růst měst. Města se od svého vzniku neustále vyvíjí, mění svoji fyzickou a sociální strukturu, přičemž dynamika těchto odlišných ale vzájemně provázaných změn je různá. Komplexní podmíněnost, mnohostranná povaha urbanizace, která je navíc proměnná i s časem, a různost měřitelných jevových charakteristik činí hlubší a systematické poznání procesu urbanizace obtížným.
   Zmíněný fakt lze považovat za příčinu existence vícero rozdílných přístupů ke studiu urbanizace. Výrazné odlišnosti přetrvávají jak v samotném pojetí urbanizace, tedy ve vyjádření, co to opravdu urbanizace je, tak i ve vymezení, koho a čeho se urbanizace týká, kdy a jakým způsobem probíhala a probíhá. Tyto odlišnosti se projevují jak mezi jednotlivými obory, které urbanizaci studují, tak i uvnitř jednotlivých disciplín.

   Bakalářská práce má dva cíle. Zaprvé podat přehled o teoretických přístupech zkoumajících urbanizaci, provést jejich srovnání a pokusit se o zhodnocení. Druhým cílem je charakterizovat vývojové etapy urbanizace a provést diskusi názorů na budoucí možný vývoj.

   Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části se zaměřím na definování klíčových pojmů a provedu diskusi vybraných problémů při studiu urbanizace, především problematiku definice urbanizace a definice a vymezení města. Provedu diskusi teorie stádií vývoje měst a konceptu diferenciální urbanizace.

   V následující ?historické části? se pokusím zvolené přístupy stručně charakterizovat a zařadit do širšího kontextu. Na základě členění urbanizace, které uvádí ve své práci o historických aspektech urbanizace E. Lampard (1965), se pokusím popsat, jak na takto definované dějinné etapy jednotlivé dílčí přístupy pohlížejí.

   Pro každou etapu s pomocí odborné literatury definuji, jak k ní ten či onen dílčí pohled přistupuje. Pokusím se zdůraznit jejich přednosti a nedostatky a provést vzájemnou komparaci přístupů. Porovnávat budu především názory z oborů, pro které je urbanizace součást předmětu studia, nebo se jí výrazněji zabývají. Jedná se hlavně o geografii, demografii, sociologii (sociální ekologii), historii, antropologii, ekonomii (neoklasická land use) atd.

   Historické rozdělení urbanizace pro členění jednotlivých kapitol jsem zvolil úmyslně, protože považuji vývojová kritéria za velmi podstatná, a to nejen ve smyslu časovém, ale především pro možnost lépe rozdělovat fáze urbanizačního procesu podle kvalitativních a kvantitativních hledisek. Nutno podotknout, že často dochází k tomu, že koncept, který vznikl ve vědě jedné, je s určitými modifikacemi používám ve vědě druhé, takže v některých případech může tentýž koncept vyjadřovat totožný problém, ale jinak pojatý.

   V předposlední části práce se budu snažit provést resumé dosavadních poznatků o výzkumu urbanizace a v závěrečném shrnutí se pokusím o komplexní hodnocení teoretických přístupů k výzkumu a nastínění možností dalšího výzkumu.

<<předchozí / následující>>
<<Obsah / 2. Terminologie a přístupy ke studiu urbanizace>>